Avustushaku vesiosaamisen hankkeille avataan 15.9.2023

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman avustushaku on auki 15.9.–31.10.2023. Avustusta voi hakea hankkeisiin, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistiedote.

Tässä kolmannessa, kohdennetussa lisähaussa, on tarkoitus tukea erityisesti poikkisektoraalista yhteistyötä vesiosaamisen, energiaosaamisen ja digitalisuuden välillä tai vesiosaamisen ja vetytalouden välillä. Erityisesti toivotaan hakemuksiin mukaan vesilaitoksia. Ottaen huomioon lisähaussa haettavan avustuksen pieni määrä, rahoituksella voitaisiin kattaa esimerkiksi poikkisektoraalisia selvityksiä. Yhteensä avustusta on tarjolla 240 000 euroa.

Haku on valtakunnallinen. Avustusta voivat hakea yritykset, kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, sekä yhdistykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvää rahoitusta hankkeille myönnetään momentilta 30.40.31 vuosina 2022–2025 käytettäväksi enintään 3,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä hakukierroksella keväällä 2022 tästä käytettiin 1,76 miljoonaa euroa. Toisella hakukierroksella keväällä 2023 avustuksia myönnettiin 1,5 milj. euroa. Yhteensä vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin on nyt myönnetty kahdella hakukierroksella 3,3 milj. euroa vuosille 2022–2025. Tuensaajia on yhteensä 49.

Avustettavat hankkeet

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

1. Luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla

Hankkeissa rahoitetaan uusia ratkaisuja tarjoavia konsortioita. Yhteistyöllä tarkoitetaan mm. konsortioiden, alueellisten keskittymien, vesihuoltolaitosten sekä kansallisen klusterin ja muiden kumppanuusmallien toimintaa. Yksi vesialan osaamiseen kansainvälistymisen sekä liiketoiminnan kasvun haaste on alan yritysten suhteellisen pieni koko ja rajattu tuote-, teknologia- ja palveluvalikoima. Tarvitaan osaamispohjalle rakentuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarjoavia konsortioita ja veturiyrityksiä. Vesialan kumppanuuksia on kehitettävä, jotta esimerkiksi tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä vesihuoltolaitosten osaamista saadaan osaksi konsortioita. Yhteistyössä toteutetut hankkeet toimivat myös referensseinä yrityksille rakennettaessa kansainvälisiä kumppanuuksia. Kohdan mukaiset hankkeet voivat tarjota ratkaisuja esimerkiksi vesihuollossa tai vesivarojen hallinnassa.

Hankkeissa voidaan hyödyntää vesialan ja muiden toimialojen välisen yhteistyön mahdollisuuksia: kaikkien kumppanuustoimijoiden ei tarvitse olla vesialan toimijoita, vaan yhteistyön mahdollisuuksia voi löytyä myös muiden toimialojen suunnasta.

2. Edistetään vesialan kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamista

Hankkeissa tuetaan toimenpiteitä, joiden avulla suomalaiset ovat tulevaisuudessa nykyistä merkittävämpiä toimijoita kansainvälisessä vesiliiketoiminnassa. Suomalainen vesialan osaaminen pystyy tuottamaan ratkaisuja globaaleihin vesialan haasteisiin. Ratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi teknologioita, menetelmiä ja palvelukonsepteja, mahdollisesti jollekin tietylle jo alustavasti identifioidulle markkina-alueelle. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen edellyttää vahvaa markkinatuntemusta sekä suunnitelmallista yhteistyön rakentamista kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Hankkeissa voidaan hyödyntää Team Finland -verkostoa, jolla on yhdyshenkilöitä ja toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Lisäksi hankkeissa voi olla mukana ulkomaisia toimijoita. Avustuksen kohteena voi kuitenkin olla vain Suomeen rekisteröityneet organisaatiot.

Vesihuoltopalvelut sekä vesivarojen hallinta ovat usein valtion ja kuntien vastuulla olevaa toimintaa, jonka vuoksi kansainvälistymisen edellytyksenä monesti on, että julkinen sektori osallistuu vahvemmin yritysten kansainvälistymistoimintaan. Koska yritykset tuottavat palveluita vesihuoltolaitoksille kotimaassa, on vesihuoltolaitosten mukaan saaminen kansainvälisiin vientikonsortioihin positiivista kokonaisratkaisun uskottavuuden varmistamiseksi. Vesihuoltolaitokset ovat toistaiseksi olleet vain harvoin yritysten kumppaneina kansainvälisissä hankkeissa.

3. Vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–2 kohdissa tarkoitetuilla tavoilla

Hankkeissa tuetaan ratkaisuja, joilla on vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä luonnonkadon estämisen näkökulmasta. Tavoiteltuja edellytyksiä voidaan ehdottaa vahvistettavan myös muilla tavoilla, esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä ja vuorovaikutusta vesialan toimijoiden ja muiden sektoreiden kesken. Hankkeet voivat olla esimerkiksi vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien välisiä tai vesivastuullisuutta edistäviä hankkeita.

Tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta löytyvät hakuohjeesta.

ELY-keskukset

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy