Etelä-Savon vesistöjen tulvariskejä on arvioitu uudelleen

Osittain sula, osittain jäinen ja luminen vesistö

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Etelä-Savon alueella. ELY-keskus ei ehdota toimialueensa vesistöalueilta nimettäväksi merkittäviä tulvariskialueita. Savonlinnan keskusta ympäristöineen on tunnistettu muuksi tulvariskialueeksi.

ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut, että Saimaan harvinaisen vesistötulvan arvioidaan aiheuttavan suuria vahingollisia seurauksia hyvin laajalla alueella. Etelä-Savossa erityisesti Savonlinnan keskustassa ympäristöineen aiheutuu vahingollisia seurauksia. Kokonaistarkastelussa on kuitenkin päädytty siihen, että Etelä-Savon vesistöalueilla vesistötulvista aiheutuvat vahingot eivät yllä merkittäviksi.

Tulvariskien merkittävyyttä arvioitaessa on huomioitu erityisesti se, että Saimaan alueen tulville tyypillinen vaiheittainen ja hidas kehittyminen pienentää osaltaan erityisesti terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia välittömiä riskejä.

Tulvariskien alustava arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi on tehty vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti.

Alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteitään alueista ja niiden nimeämisen perusteista 17.6. asti vesi.fi -sivustolla. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 22.12.2024 mennessä ELY-keskuksen ehdotuksen perusteella.

Myös muilla kuin merkittävillä tulvariskialueilla alueilla voidaan tehdä suunnittelua tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Merkittäville riskialueille hallintasuunnitelmat sekä tulvakartat

Merkittäville tulvariskialueille tehdään tulvavaara- ja tulvariskikartat, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Hallintasuunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, säännöstelyn muuttamiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin. Toiminnassa otetaan huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Suunnitelmia valmistelemaan nimetään tulvaryhmät.

Tulvariskien arviointiin ja ehdotuksiin tulvariskialueista Etelä-Savossa voi tutustua vesi.fi-palvelussa: www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-etela-sav

Etelä-Savon ELY-keskus

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy