Kaupunginhallitus esittää uutta luonnonsuojelualuetta Viikin Hallainvuoreen

Hallainvuori. Kuva: Raisa Ranta, Helsingin kaupunki.

6.2.2023 Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus päätti 6. helmikuuta kokouksessaan esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) luonnonsuojelualueen perustamista Hallainvuoreen. Hallainvuori on suosittu ulkoilualue, joka sijaitsee Viikin peltojen ja Myllypuron Hallainvuoren asuinalueen välisellä kallioselänteellä.

Suojelun tarkoituksena on säilyttää maisemallisesti komea kallioselänne jyrkänteineen ja metsineen sekä turvata alueella esiintyviä uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja.

Hallainvuoren suojeleminen turvaa myös tärkeän viheryhteyden säilymisen Vanhankaupunginlahdelta Kivikkoon ja edelleen Vantaan kautta Uudenmaan pohjoisempiin metsäalueisiin.

Alue täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset.

Pohjoisbaanan yleissuunnitelma valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Pohjoisbaanan yleissuunnitelman, jolla määritellään toteuttamisperiaatteet ja kustannusarvio Pohjoisbaanaksi nimetylle pyöräliikenteen runkoyhteyden osuudelle Käpylän asemalta Vantaan rajalle. Noin yhdeksän kilometrin pituisen Pohjoisbaanan kokonaiskustannusarvio on 28 700 000 euroa.

Tällä hetkellä pyöräliikenteen yhteydet Tikkurilan suunnasta kohti Helsingin keskustaa kulkevat radan molemmin puolin. Pääreitin jatkuvuus ei erotu selkeästi ja reitin seuraaminen on haastavaa. Lisäksi pyöräliikenne ja jalankulku ovat osin yhdistetty samoille väylille.

Pohjoisbaanan tavoitteena on lisätä pyöräliikennettä pääradan suuntaisella reitillä sekä parantaa reitin sujuvuutta ja turvallisuutta. Lopullisen päätöksen Pohjoisbaanan yleissuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Vuosaaren Villenkallion ja Malmin Pikitehtaankortteleiden kaavamuutokset etenevät valtuustoon

Vuosaaren Villenkallion kaavaratkaisu koskee Kallvikintien varressa olevia kortteleita, viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä niitä ympäröiviä katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen kuudella asuinkerrostalolla nykyisten autosuojien ja pelikenttien tilalle sekä kaksikerroksisten asuinkerrostalojen korvaamisen kolmella puurakenteisella asuinkerrostalolla. Kaavaratkaisun mahdollistama asukasmäärän lisäys on noin 500 asukasta.

Malmin asemakaavan muutos koskee Pikitehtaankortteleiksi nimettyä aluetta, joka sijaitsee Ala-Malmilla, Malmin keskustan ja Malminkentän välillä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lisärakentamisen ja alueen kehittämisen nykyistä korttelirakennetta täydentäen. Asukasmäärän lisäys on noin 1 200 asukasta.

Molemmat kaavaratkaisut etenevät kaupunginvaltuuston päätettäviksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa järjestöneuvottelukunnan toimikaudekseen 1.2.2023 alkaen. Järjestöneuvottelukunta vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, viestintään ja seurantaan asioissa, jotka liittyvät järjestöjen toimintaedellytyksiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä kaupungin ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy