Kestävän kehityksen työ Helsingissä etenee

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen. Kuva: Uutislähde/UR

19.12.2022, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki haluaa olla Kasvun paikka -kaupunkistrategian mukaisesti kestävän kaupunkikehityksen ja kestävän kasvun edelläkävijä. Helsingin kehittämistä ohjataan ja arvioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti sekä paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävät ratkaisut eivät ole vain ympäristöystävällisiä, vaan myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Kestävä kaupunki vahvistaa helsinkiläisten tasa-arvoa, hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia.

Helsingin tavoitteena on kehittää strategista kestävyysjohtamista vaikuttavammaksi ja yhtenäisemmäksi sekä tukea toimialoja ja liikelaitoksia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Myös monet Helsingin konserniyhtiöt, kuten Helen, Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Helsingin Satama ovat kehittäneet SDG-pohjaista vastuullisuusjohtamista.

Työkaluja kestävyysjohtamiseen ja henkilöstön koulutusta

Helsinki on vuoden 2022 aikana ottanut käyttöön systemaattisemman tavan tarkastella kaupungin keskeisiä tavoitteita ja ohjelmia kestävän kehityksen viitekehyksessä ja suhteessa yksittäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t). SDG-analyysi on tehty muun muassa Helsingin hyvinvointisuunnitelmalle 2022–2025, elinkeinopoliittisille painopisteille, matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmalle 2022–2026 sekä hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelmalle.

Niin ikään kaupungin toimialojen ja liikelaitosten talousarviotavoitteita ja niiden mittareita on tarkasteltu SDG-näkökulmasta ja tehty pohjatyötä kestävän kehityksen budjetoinnille. Vuonna 2023 Helsinki alkaa vielä tavoitteellisemmin kehittämään ilmiö- ja SDG-pohjaista taloussuunnittelua.

Suomen kuuden suurimman kaupungin strategisen kestävyysjohtamisen verkostossa Helsinki on osallistunut kestävyyden johtamisen systeemisten mallien ja konkreettisten johtamisen työkalujen kehittämiseen. Verkosto on esimerkiksi kehittänyt SDG-hahmotustyökalun, jonka pohjaa hyödynnettiin kaupunkiympäristötoimialan johdon työpajoissa syksyllä 2022.

Kestävän kehityksen eri teemoista on tuotettu Helsingin kaupungin henkilöstölle laaja koulutuspaketti, jonka kaikki Helsingin kaupungin työntekijät voivat suorittaa.

Helsingin kaupungin kestävän kehityksen työtä seuraavia mittareita uudistetaan seuraavaa Helsingin kestävän kehityksen arviota varten. Helsinki on mukana Suomen ympäristökeskuksen vetämässä kansallisessa kestävän kehityksen indikaattorihankkeessa kehittämässä kattavampia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden mittareita.

Kansainvälistä aloitteellisuutta ja yhteistyötä

Helsinki toimii aloitteellisesti myös kestävän kehityksen kansainvälisessä yhteistyössä ja on julkaissut jo kaksi vapaaehtoista arviota kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta.

Vuoden 2023 aikana Helsinki on aktiivisesti edistänyt eurooppalaisten kaupunkien kestävän kehityksen yhteistyötä. Helsingin kaupunki myös järjesti yhdessä YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston (UN DESA) kanssa Helsingissä kansainvälisen työpajatapahtuman lokakuussa. Tapahtuman teemana oli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano kaupungeissa ympäri maailman.

Helsingin ja YK:n kestävän ja oikeudenmukaisen taloustieteen tutkimuslaitos (United Nations University World Institute for Development Economics Research UNU-WIDER) toteuttivat vuonna 2022 pormestari Juhana Vartiaisen isännöimänä kaksi ensimmäistä tilaisuutta kestävää kehitystä käsittelevistä Sustainable Cities -keskustelufoorumeista. Keskustelusarjan ensimmäisen osan teemana toukokuussa oli kestävän kehityksen tavoite SDG 8, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu. Toisen osan teemana lokakuussa oli kestävän kehityksen tavoite SDG 4, hyvä koulutus.

Seuraava Agendasta teoiksi -raportti kestävän kehityksen tilasta Helsingin kaupungilla julkaistaan kesäkuussa 2023.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy