LUT-yliopisto perustaa Lahteen kestävän mekatroniikan professuurin

Tavoitteena on edistää koneiden ja laitteiden kestävää kehitystä sekä parantaa Lahden seudun yritysten kilpailukykyä. Tulevaisuuden tekniikkaa ovat esimerkiksi älykkäät teollisuusrobotit sekä virtuaalitodellisuus.

LUT-yliopisto perustaa Lahteen lahjoitusvaroilla uuden kestävän mekatroniikan professuurin. Uusi professuuri vahvistaa älykkäiden järjestelmien suunnittelun ja valmistuksen osaamista kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden sekä käytettävyyden parantamiseksi sekä kouluttaa alalle lisää osaajia, joilla on sekä teknologian että kestävän kehityksen osaamista.

“Kestävä mekatroniikka on kasvava ala, joten tarve kouluttaa uusia asiantuntijoita on suuri. Uusi professuuri keskittyy niihin laitteisiin ja teknologiaan, jotka auttavat meitä kaikkia elämään kestävämmin”, sanoo LUT-yliopiston konetekniikan osastonjohtaja Aki Mikkola.

Käytännössä tällaisia laitteita ovat esimerkiksi älykkäät ja energiatehokkaat teollisuusrobotit, sähköiset työkoneet ja ajoneuvot sekä järjestelmät, joissa ihminen ja robotti ovat vuorovaikutuksessa. Myös lähi- ja etäkäyttöliittymiä työntekijöiden ja tuotantolinjojen välillä voidaan kehittää edelleen.

”Lisäksi virtuaali- ja lisättyä todellisuutta pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän koneiden operaattorien ja huoltohenkilökunnan apuna”, lisää LUT-yliopiston konetekniikan professori Heikki Handroos.

Lahden seudun yritysten kestävyysosaaminen kasvaa

Kestävän mekatroniikan professuuri toimii Lahdessa sillanrakentajana teollisuuden ja akateemisen tutkimuksen välillä.

“Yritysyhteistyöllä on tärkeä rooli kestävän mekatroniikan sovellusten kehittämisessä. Professuurin avulla valmistellaan myös yrityksiä tulevaisuuden haasteisiin”, Mikkola jatkaa.

Uusi professuuri vastaa kestävän kehityksen tarpeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ympäristövastuun lisäksi professuurin alaan kuuluu yksilön ja sosiaalisen kestävyyden näkökulma, joka ottaa huomioon koneiden, tuotantojärjestelmien ja digitaalisten työvälineiden vuorovaikutuksen yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

“Yritykset pyrkivät lisäämään tuottavuuttaan muun muassa automaatiolla ja digitalisoinnilla, mutta käyttöliittymien tulisi olla myös mukavia ja sujuvia käyttää. Sosiaalisesti ja yksilön kannalta kestävissä järjestelmissä käytettävyys huomioidaan jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa”, Handroos toteaa.

Handroosin mukaan yritysten kilpailukyky vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän tuotteiden ja tuotantolinjojen käyttäjäystävällisyyttä.

“Monilla yrityksillä on jo nyt ja vähintäänkin tulevaisuudessa pula työntekijöistä. Professuuri auttaa Lahden alueen yrityksiä kehittämään tuotteidensa ja tuotantoprosessiensa käytettävyyttä, että yritysten kilpailukyky paranee uuden työvoiman rekrytoinnissa.”

Mitä kestävä mekatroniikka tarkoittaa?

  • Mekatroniikka tarkoittaa kehittyneiden ja älykkäiden järjestelmien eli laitteiden, koneiden ja teknologian suunnittelua ja valmistusta.
  • Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kolmea eri näkökulmaa eli ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.
    • Ympäristökestävyyden näkökulmasta voidaan esimerkiksi säästää energiaa, vähentää jätteen määrää ja hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä.
    • Sosiaalinen kestävyys ottaa huomioon koneiden, tuotantojärjestelmien ja digitaalisten työvälineiden vuorovaikutuksen yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.
    • Taloudellinen kestävyys toteutuu, kun koneet toimivat tehokkaasti, kannattavasti ja kilpailukykyisesti.

Kestävän mekatroniikan professuuria rahoittavat Lahden kaupunki 500 000 eurolla, PHP Säätiö sr. 375 000 eurolla sekä lisäksi Makron, Halton Marine Oy, Kemppi Oy, Andtriz Oy, Kempower Oyj, LSK Group Oy, UPM Plywood Oy, Oilon Group Oy ja Dieffenbacher Panelboard Oy. 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy