Pieksämäellä kunnostetaan kaksi arvokasta lintuvesikohdetta ruoppaamalla

Kirkko-Surnuin järveltä

Etelä-Savon ELY-Keskus aloittaa kunnostusruoppaukset kahdella arvokkaalla lintuvesikohteella; Vehkalammella ja Kirkko-Surnuilla. Hanke toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt molemmille kohteille vesilain mukaiset luvat alkukesästä.

Ruoppaustyöt on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian, työmaita aletaan valmistelemaan jo viikolla 43. Valmistelevia töitä tehdään molemmilla kohteilla sekä läjityspaikalla. Valmistelevien töiden jälkeen ruoppaustyöt etenevät kohde kerrallaan. Ruoppaukset aloitetaan Vehkalammelta. Ruoppauksia jatketaan jäiden tuloon asti ja tarkoitus on saada Vehkalammen ruoppaukset valmiiksi jo tämän vuoden aikana. Kirkko-Surnuin ruoppaus toteutetaan syksyllä 2024.

Ruoppaustöitä vesialueilla tehdään ainoastaan 1.9–31.3 välisenä aikana jotta kunnostustyöt eivät häiritse kohteilla pesiviä ja läpimuuttavia lintuja tai muuta lajistoa. Joitain valmistelevia töitä maa-alueilla voidaan tehdä myös muuna aikana.

Ruoppaukset toteutetaan kauharuoppauksina sulan maan aikaan. Vesistöalue ruopataan käyttämällä kelluvaa kaivinkoetta. Ruopatut materiaalit siirretään vesistöistä proomujen avulla väliaikaisille läjityspaikoilleen vesistöjen läheisyyteen kuivumaan. Myöhemmin massat siirretään kuorma-autoilla niiden lopulliselle läjityspaikalleen Pieksämäen lentokentän läheisyyteen. Ruoppaukset toteuttaa Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka oy. Rakennuttajakonsulttina toimii Savo-Karjalan vesi ja ympäristösuunnittelu oy.

Ruoppaustöiden vaikutuksia ympäröiviin vesistöihin tarkkaillaan säännöllisesti vesilain mukaisen luvan määrittämien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti.

Vesistöjen ravinnekuormaa vähennetään

Molemmat kohteet ovat osa Natura 2000 -verkostoa, sekä lintuvesiensuojeluohjelma-alueita. Tämän lisäksi Kirkko-Surnui on myös luonnonsuojelualue. Linnuston lisäksi molemmat kohteet ovat myös uhanalaisen viitasammakon lisääntymis- ja elinympäristöä. Viitasammakot on huomioitu työn luvitusvaiheessa ja Pohjois-Savon ELY-Keskus on myöntänyt molemmille kohteille poikkeusluvat viitasammakoita koskien.

Nyt tehtävät kunnostustyöt toteuttavat kohteille aiemmin laadittuja hoitosuunnitelmia. Molempien kohteiden linnusto on taantunut jo pidemmän aikaa. Pääsyynä linnuston taantumiseen katsotaan olevan elinympäristöjen heikentyminen. Molemmat kohteet kärsivät voimakkaasta rehevöitymisestä, sekä umpeenkasvusta, eivätkä ne enää sovellu lintujen tarpeisiin yhtä hyvin kuin ennen.

Ruoppaustoimilla on tarkoitus vähentää vesistöjen ravinnekuormaa, sekä lisätä avovesialueita ja näin ollen hidastaa vesistön umpeenkasvua. Veden vaihtuvuutta parannetaan aukaisemalla umpeen kasvaneita vesiväyliä. Samalla kohteilta poistetaan myös runsaasti lisääntynyttä vesikasvistoa. Ruoppauksilla lisätään linnustolle mieleistä mosaiikkimaisuutta. Avovesialueet ovat hyviä ruokailuun, kun taas saarekkeet tarjoavat suojaa pedoilta ja sääolosuhteilta.

Vesilintupoikueet ruokailevat yleensä rannan tuntumassa ja mitä enemmän rantaviivaa poikueille on tarjolla, sen parempi. Mosaiikkimaisuus lisää kohteiden rantaviivan pituutta huomattavasti. Mosaiikkimainen vesistö on myös maisemallisesti miellyttävä.

Lintutorni poistuu väliaikaisesti käytöstä

Vehkalammen ruoppaustyömaalle kuljetaan Suonenjoentieltä, nykyisen lintutornin kohdalta. Tämä vaikuttaa väliaikaisesti alueen käyttöön siten että lintutorni ei ole käytössä kunnostustöiden aikana. Vehkalampea kiertävä luontopolku pyritään uudelleen ohjaamaan tilapäisesti, niin että se kiertää työmaa-alueen turvallisen matkan päästä.

Yleisen turvallisuuden vuoksi aidatulla työmaa-alueella ei saa liikkua ilman lupaa, myös vesistössä liikkumista tulee välttää ruoppaustöiden ollessa käynnissä. Lintutorni pystytetään takaisin omalle paikalleen, kun työt Vehkalammella saadaan päätökseen. Vehkalammen itärannalla sijaitseva lintutorni on ulkoilijoiden käytössä normaalisti.

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Helmi-ohjelma tarttuu Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Etelä-Savon ELY-keskus

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy