Raide-Jokerin varrelle suunnitellaan kaupunkimaisempaa Viikin keskusta

Tavoitteena on kehittää aluetta raideliikennekaupungin periaatteiden mukaisesti toimivammaksi ja viihtyisämmäksi urbaaniksi ympäristöksi ja turvata Helsingin laajeneminen ja kasvu. Kaavarunko pohjautuu Helsingin yleiskaavaan 2016 ja se ohjaa lähivuosina alueelle laadittavia asemakaavoja.

Helsinki suunnittelee Raide-Jokerin varrelle entistä kaupunkimaisempaa Viikin uutta keskusta. Viikin Tiedepuistoon ja Latokartanon eteläosaan suunnitellaan uusia koteja 7 000 asukkaalle sekä lisää elinvoimaa, palveluita ja identiteettiä nykyiselle yliopisto- ja tutkimuskampukselle. Keski-Viikin kaavarunkoa esitellään yleisölle verkkotilaisuudessa 31. elokuuta.

Valtio ja yliopisto alueen merkittävimmät maanomistajat

Alue on nykytilanteessa osin rakennettua aluetta ja osin peltoaluetta, jolla on myös tutkimusviljelyksiä. Tontit ovat pääosin valtion ja Helsingin yliopiston sekä vähäisessä määrin kaupungin omistamia. Kaupunki on sopinut valtion kanssa uusien asuntojen ja työpaikkojen kaavoittamisesta Raide-Jokerin varrelle vastineena valtion osallistumisesta Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiin.

Kaavarunkoalueen laajuus on noin 107 ha. Tavoitteena on rakentaa asuntoja 7 000 asukkaalle, mikä tarkoittaa n. 280 000 kerrosalaneliömetriä uutta asuntokerrosalaa. Lisäksi alueelta varataan tilaa toimitilarakentamiselle, palveluille, kouluille ja päivähoidolle sekä Helsingin yliopistolle. Yliopiston kampukselle osoitetaan riittävät laajentumismahdollisuudet. Tarkoituksena on edistää synergioita yritys-, opetus- ja tutkimustoiminnan välillä sekä mahdollistaa erilaisia kohtaamisen ja yhteistyön paikkoja.

Viikintien uusi linjaus mahdollistaa katumaisemman ympäristön

Kaavarunko yhdistää Viikin Tiedepuiston ja Latokartanon asuinalueen toisiinsa. Alueen toiminnot ovat nykyisin varsin hajallaan, etäisyydet ovat suhteellisen pitkiä eikä ympäristö houkuttele kävellen liikkumiseen.

Tavoitteena on muuttaa Viikintien liikenneympäristöä katumaisemmaksi. Viikintie linjataan uudelleen Viikin eläinsairaalan ja Raide-Jokerin pysäkin edustalta n. 600 m matkalta.Uusi katu on nykytilanteeseen verrattuna luonteeltaan kaupunkimaisempi, sillä sen molemmin puolin voidaan rakentaa uusia kortteleita. Eteläosan peltoalueille ja tutkimustilan alueelle ei ole suunnitteilla oleellisia maankäytön muutoksia.

Palvelut ja kivijalkatoiminnot raitiotiepysäkkien lähelle

Suunnittelualueen läpi kulkee kaksi pikaraitiotien linjausta: itä-länsi-suuntainen Raide-Jokeri sekä suunnitteluvaiheessa oleva pohjoiseteläsuuntainen Viikki-Malmi-ratikan linjaus. Molemmilla linjoilla on kaksi pysäkkiä suunnittelualueella. Raide-Jokerin raitiotiepysäkkien lähialueita kehitetään kävelypainotteisina alueina, joille on sijoitettu palveluita ja kivijalkatoimintoja.

Viikkiä kehitetään kahden keskuksen alueena. Lahdenväylän viereinen keskusta houkuttelee laajempaa kävijäkuntaa yritys- ja kampustoimintoineen. Itäinen keskusta Latokartanon ratikkapysäkin ympärillä toimii urbaanina kaupunkikeskustana ja palvelee paikallisia asukkaita.

Tervetuloa kuulemaan Keski-Viikin kaavarungosta 31. elokuuta

Keski-Viikin kaavarunkoa esitellään yleisölle verkkotilaisuudessa torstaina 31.8.2023 klo 17.30–19.00.  Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatissa sekä pyytämällä puheenvuoroa. Teams-verkkotilaisuuteen pääsee liittymään linkistä:

Keski-Viikin aineistoihin voit tutustua aikavälillä 21.8.–15.9.2023 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat tai Viikin kirjastossa. Kirjallisia mielipiteitä voi esittää 15.9.2023 saakka. Kaavarunko on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä ja viedä kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy