Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 680 hehtaaria​

Kerimäen Kuonanluhta, puistoista suota. Kuva: Arto Hyvärinen.

7.2.2023 Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskus toteutti vuonna 2022 luonnonsuojeluohjelmia yhteensä noin 680 hehtaaria. Valtiolle hankittiin luonnonsuojelutarkoituksiin 60 hehtaaria, yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 597 hehtaaria ja määräaikaisia 20 vuoden rauhoitussopimuksia tehtiin 23 hehtaaria. Maakauppoja ja sopimuksia ELY-keskus teki 57 maanomistajien kanssa. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin valtio käytti yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

Suurin osa suojelluista alueista, 389 hehtaaria, oli METSO-ohjelman mukaisia metsiensuojelukohteita. Metsiensuojelualueet sisältävät muun muassa vanhoja runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, lehtoja ja metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Myös soille ja soiden reunametsille perustettiin merkittävä määrä suojelualueita, yhteensä noin 241 hehtaaria. Suojellut suoalueet ovat pääosin ojittamattomia, uhanalaisista suotyypeistä koostuvia alueita. Maanomistajien omalla kustannuksellaan suojelemia Luontolahja-kampanjan kohteita perustettiin 15 hehtaaria. Lisäksi Saimaan ja Puulaveden saaristojen Natura 2000 -verkoston kohteita suojeltiin 35 hehtaaria. 

Suojelualueilla turvataan luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuutta sekä huolehditaan maiseman, kulttuuriperinnön ja virkistysmahdollisuuksien säilymisestä. Etelä-Savon maakunnan maa-alueesta noin 3,5 % on luonnonsuojelualueita.  

Maanomistajat tarjosivat aktiivisesti alueita suojeluun 

ELY-keskus jatkaa tänäkin vuonna luonnonsuojelualueiden perustamista METSO- ja Helmi-ohjelmien rahoituksella. Lisäksi ELY-keskus vastaa kaavoissa suojelualueiksi varattujen alueiden sekä Natura 2000 -verkoston kohteiden suojelusta. 

Etelä-Savossa maanomistajat ovat varsin aktiivisesti tarjonneet suojelukohteita mm. vapaaehtoisessa METSO-ohjelmassa. ELY-keskus rohkaisee maanomistajia ja metsäalan toimijoita jatkossakin pitämään potentiaalisilla kohteilla suojelua yhtenä maankäytönvaihtoehtona. Erityisesti kaavoissa soidensuojelualueiksi varattujen kohteiden suojeluun sekä aiemmin inventoitujen soidensuojelun täydennysehdotuskohteiden suojeluun on tällä hetkellä saatavilla hyvin Helmi-ohjelman rahoitusta. METSO-ohjelmaa toteuttaa ELY-keskuksen lisäksi Metsäkeskus, jolle voi välittää hakemuksia määräaikaisista suojelukohteista.  

Lisätietoja METSO- ja Helmi-ohjelmista saa allaolevista linkeistä sekä ELY-keskuksen asiantuntijoilta. 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy