Ketoa haittaavia puita poistetaan luonnonsuojelualueella Kivikossa

Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueella on arvokasta kallio- ja ketokasvillisuutta.

Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen länsiosasta poistetaan kallioketoja varjostavaa istutusmännikköä. Samalla kaulataan haapoja paahde- ja ketolajistolle arvokkaalta alueelta. Töiden yhteydessä poistetaan myös sellaisia puita, jotka ovat vaarassa vaurioittaa ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita.

Kaulaamisessa haavoista poistetaan kuori rungon ympäriltä noin 10–30 senttimetriä leveänä vyönä. Tarkoituksena on estää lehdissä syntyneiden valmiiden ravintoaineiden kulkeutuminen juuriin. Ravinnon puutteessa juuret kuolevat, jolloin myös puu kuolee. Samalla estyy myös vesojen syntyminen. Kaulatut haavat poistetaan tulevina vuosina.

Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueella on muinaisrantakivikko ja hiidenkirnuja sekä muinaismuistoiksi lukeutuvia ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen varustuksia. Alueella on arvokasta kallio- ja ketokasvillisuutta, kuten ahokissankäpälää, harjusikojuurta, ketoneilikkaa ja keltamataraa.

Puiden poistot tehdään ketoalueiden avaamiseksi ja muinaisjäännösten suojelemiseksi. Ketojen arvokas kasvillisuus menestyy vain hyvin aurinkoisilla kasvupaikoilla, ja tästä syystä varjostavan puuston poisto on välttämätöntä.

Puustoa raivataan vain niiltä paikoilta, joilla on potentiaalia arvokkaana perinnebiotooppina tai paahdealueena tai joilla esiintyy huomionarvoista, runsasta valoa vaativaa lajistoa. Kaikki katajat, vanhat raidat ja pihlajat sekä vanhat kilpikaarnaiset männyt kuitenkin säästetään.

Toimenpiteet toteutetaan talven 2023–2024 aikana. Työstä voi olla väliaikaista haittaa alueen ja sitä ympäröivien ulkoilureittien käyttäjille.

Töiden tilaaja on Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, ja ne toteuttaa Stara. Työt perustuvat Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy