Yhteissuunnittelu jatkuu Metsähallituksen merialueella – nyt otetaan mukaan kansalaiset

01.12.2022, Metsähallitus

Viime keväänä alkaneessa Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnittelussa yhteensovitetaan valtion Metsähallitukselle antamia tavoitteita paikallisiin tavoitteisiin, toiveisiin ja mahdollisuuksiin. Siinä sovitetaan yhteen myös meren eri käyttömuotoja, suojelu mukaan luettuna. Suunnitelma kattaa valtion omistaman ja Metsähallituksen hallinnoiman merialueen, se on yli 60 % Suomen aluevedestä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta). Suunnitelma on strateginen, sillä ei ole oikeusvaikutuksia eikä siinä tehdä kohderajauksia.

Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnittelu jatkuu seuraavaksi kansalaisten kanssa. Suunnittelemme yhdessä heidän kanssaan merialueen käyttöä ja suojelua digitaalisella HowSpace-alustalla, josta löytyvät omat ryhmänsä suomen- ja ruotsinkielisille. Työtä fasilitoi Demos Helsinki

Alustoilla keskustellaan siitä, miten yhteistyö merialueella Metsähallituksen kanssa on sujunut, millaisia toiveita ja odotuksia Metsähallituksen hallinnoimalle merialueelle kohdistuu ja miten Metsähallitus voisi yhteensovittaa merialueen eri käyttömuotoja toisiinsa. Tämä on tärkeää, sillä paineet merialueen tehokkaammalle käytölle lisääntyvät kaiken aikaa.

Tule mukaan!
Arvostamme jokaista mielipidettä ja ajatusta. Osallistu suunnitteluun ja kerro, mikä on tärkeää merialueen käytön suunnittelussa. Pääset kommentoimaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden, biotalouden, ilmastonmuutoksen sekä virkistyksen ja matkailun teemoja.

Tarkemmat ohjeet osallistumisesta löytyvät hankkeen www-sivuilta www.metsa.fi/merilvs ja www.metsa.fi/havnrp.

Yhteistyöryhmä kokoaa ajatukset yhteen

Merialueen luonnonvarasuunnitelman moottorina toimii yhteistyöryhmä, johon valitut edustajat katsovat merialuetta monista eri näkökulmista. Yhteistyöryhmän tehtävänä on löytää merialueen käyttöön liittyvät kipupisteet, ja miettiä, miten Metsähallitus voi omassa roolissaan vaikuttaa niiden ratkaisemiseen.

Merialueen luonnonvarasuunnitelma on maantieteellisesti valtavan laaja. Se ulottuu Perämereltä Virolahdelle. Jotta pääsisimme kiinni myös alueellisesti tärkeisiin asioihin, järjestimme syksyn aikana alueellisia ja teemallisia tilaisuuksia, joihin kutsuttiin paikallisia järjestöjä, aluehallintoa ja viranomaisia.

Näissä tilaisuuksissa painottuivat eri asiat heijastaen niin osallistujien taustatahoja kuin alueiden erityispiirteitäkin. Suomenlahden edustajat toivoivat, että merialueen suunnittelu ja käyttö pohjautuisi uusimpaan tutkimustietoon, lounaissaaristossa korostettiin saaristolaiskulttuurin elinvoimaisuuden ylläpitoa, Merenkurkun alueella haluttiin valutettavan päätöksentekoa aluetasolle ja Perämerellä oltiin erityisesti kiinnostuneita tuulivoiman vaikutuksista.

Kaikilla alueilla tuli esille vastuullisen toiminnan vaatimus samoin kuin ympäröivien alueiden (maa-alue, rannikon yksityisvedet ja talousvyöhyke sekä toiminta muualla Itämerellä) yhteisvaikutukset. Myös kalatalouden ahdinko puhutti kaikilla alueilla.

Seuraava yhteistyöryhmän työpaja järjestetään tammikuussa. Siellä käydään läpi alueellisia sekä kansalaisten ja yritysten HowSpace-alustalla tuomia näkemyksiä ja tavoitteita sekä aloitetaan niiden yhteensovittaminen.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy