Kauppakamarin Suhdannepulssi: Yritysten arviot suhdannetilanteesta vahvasti jakautuneet

Kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen: ”Inflaatio, korot ja kohonneet kustannukset näkyvät kuluttajaliiketoiminnassa kysynnän varovaisuutena.”

26.4.2023

Helsingin seudun yritysten arviot suhdanteiden nykytilasta jakautuvat vahvasti kahtia – 31,2 prosenttia vastaajista katsoo suhdanteiden olevan hyvät tai erittäin hyvät ja samaan aikaan 27,5 prosenttia vastaajista arvio suhdanteita heikoksi tai erittäin heikoksi. Varovaisimpia arvioita suhdannenäkymistä löytyy rakennusalan ja kaupan alan yrityksistä. Yritysten suhdannearvioissa näkyy kannattavuuden heikkenemistä ja työllisyydessä tuntuu hiipumisen merkkejä.

Helsingin seudun kauppakamari selvitti uudessa Suhdannepulssissa yritysten arvioita suhdannetilanteesta huhtikuun 2023 lopulla ja näkymiä kolmen kuukauden päähän. Suhdannepulssin yhteydessä työllisyysnäkymiä tarkasteltiin erillisessä työmarkkinakatsauksessa.

”Suhdannepulssi antaa hyvän käsityksen siitä, miten yritykset Helsingin seudulla näkevät lähiajan suhdanteiden, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyvän. Suhdannepulssin tiedot ovat tuoreita. Ajankohtainen, helposti hahmotettava tieto auttaa yrityksiä ja muita elinkeinoelämän kanssa tekemissä olevia sidosryhmiä luomaan kokonaiskuvaa suhdanteiden kehityksestä”, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen kertoo.

Helsingin seudun yritysten suhdannetilanne tällä hetkellä (3,0), liikevaihdon kehitys (3,0) ja arviot kannattavuudesta (2,9) sekä henkilöstömäärien muutoksista (3,0) ovat neutraalilla tasolla asteikoilla (1 erittäin heikko–5 erittäin hyvä). Suhdannenäkymät kolmen kuukauden päähän ovat vastaajien arvion mukaan hieman heikkenemässä. Toimialoista varovaisimmat näkymät ovat rakennusalalla ja kaupan alalla (2,7), ravitsemis- ja majoitusala (3,3) positiivisin.

”Avoimissa kommenteissa ylitse muiden menevä huomio on yritysten jatkuvassa työvoimapulassa, joka rajoittaa sekä kasvun mahdollisuuksia että olemassa olevan liiketoiminnan pyörittämistä. Yksittäisistä toimialoista rakennusalan epävarmat näkymät nousivat vahvasti esiin. Inflaatio, korot ja kohonneet kustannukset näkyvät kuluttajaliiketoiminnassa kysynnän varovaisuutena”, arvioi Lahtinen.

Osa-aikatyön kasvaminen selittää työllisyyden kasvua

Työmarkkinakatsaus näyttää, että Helsingin työllisyys kasvoi vahvasti keväästä 2021 alkusyksyyn 2022, mutta kasvu on hiipunut viime syksystä alkaen. Helsingin seudulla työllisyysaste nousi viime vuonna noin 76 prosentin tasolle (15–64-vuotiaat). Työllisyyden kasvusta suuri osa perustuu siihen, että osa-aikainen työ on kasvanut kokoaikaista työtä nopeammin viimeisen viiden vuoden aikana. Myös 60–64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut yli 12 prosenttiyksikköä. Helsingin seudulla 30–59-vuotiaiden työllisyysasteen keskiarvo on jo 85 prosenttia (v. 2022).

”Helsingin seudun työllisyysaste on jo niin korkealla, että sitä vaikea saada nousuun nykykeinoilla. Hallitusohjelmassa tuleekin ottaa käyttöön uusia, vaikuttavia rakenteellisia keinoja, joilla työvoiman tarjontaa, osaamista ja liikkuvuutta parannetaan merkittävästi,” Lahtinen toteaa.

Keskeisiä keinoja työllisyysasteen kohentamiseen löytyy Lahtisen mukaan kannustinloukkujen purkamisesta, työperäisen maahanmuuton lisäämisestä ja jatkuvan oppimisen hyödyntämisestä.

”Lisäksi korkeakoulujen aloituspaikkoja on suunnattava Helsingin seudulle alueen tarvetta vastaavasti, mutta tarvitaan myös ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden parantamista ja nuorten oppisopimuskoulutuksen lisäämistä”, Lahtinen linjaa.

Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. Kauppakamari on Pohjoismaiden suurin kauppakamari, jolla on yli 7 000 jäsentä.

Suhdannepulssi kuvaa Helsingin seudun yritysten arvioita suhdanteiden nykytilasta ja näkymistä kolmen kuukauden päähän. Suhdannepulssiin vastaajina oli 295 yritysten toimitusjohtajaa ja ylintä johtoa eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä. Suhdannepulssin tiedot kerättiin Helsingin seudun yrityksistä 17.-21.4.2023. Jatkossa Suhdannepulssi julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Suhdannepulssi korvaa aiemman Kauppakamarin Toimialakatsauksen, joka julkaistiin neljä kertaa vuodessa. Suhdannepulssin yhteydessä koottiin työmarkkinakatsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Työmarkkinakatsaus toteutettiin yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy