Vihreän siirtymän investointeja vauhditetaan etusijamenettelyllä

7.2.2023 ELY-keskukset

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan laki, joka antaa etusijan vihreän siirtymän kannalta tärkeiden investointihankkeiden lupahakemuksille vuosina 2023–2026 ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa. Ympäristöministeriön ohje lainmuutoksen soveltamiseen on valmistunut. ELY-keskukset pyrkivät omilla toimillaan edistämään ja nopeuttamaan hankkeiden lupamenettelyjen sujuvuutta.

Toiminnanharjoittaja voi hakea hankkeelle etusijaa ympäristönsuojelulain mukaisten ympäristölupien ja/tai vesilain mukaisten vesitalouslupien lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa tietyin edellytyksin vuosina 2023–2026. Etusija koskee vihreää siirtymää edistäviä hankkeita. Vihreän siirtymän investointeja vauhdittamalla halutaan vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätä energiaomavaraisuutta sekä siirtyä kohti ekologisesti kestävämpää taloutta.

Etusijamenettelyllä tavoitellaan lyhempiä käsittelyaikoja. Etusijan saanut hakemus käsitellään muilta osin samoin prosessein ja kriteerein kuin muutkin lupahakemukset.
Vuoden alusta voimaan tullut laki ei muuta ELY-keskusten tehtäviä tai menettelyjä. ELY-keskusten osalta on kuitenkin keskeistä tunnistaa etusijaan oikeutetut hankkeet sekä niiden vaatimat ympäristölliset menettelyt.

ELY-keskukset pyrkivät priorisoimaan vihreän siirtymän etusijaan oikeutetut hankkeet ympäristöllisissä menettelyissään. Näitä menettelyjä ovat esimerkiksi YVA-arvioinnit ja YVA-tarveharkinnat, luonnonsuojelulain mukaiset poikkeuslupapäätökset, Natura-arvioinnit, ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lausunnot sekä kaavaneuvottelut.

”ELY-keskukset pyrkivät omilla toimillaan edistämään ja nopeuttamaan hankkeiden lupamenettelyjen sujuvuutta. Keskeistä on ELY-keskusten, aluehallintovirastojen, kuntien ja toiminnanharjoittajan kanssa käytävä tiedonvaihto sujuvan käsittelyn varmistamiseksi”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Jonas Liimatta.

Ohjeet luvanhakijoille on julkaistu

Etusijamenettelyä voivat hakea vihreää siirtymää edistävät hankkeet, jotka koskevat:

  1. energiatuotantolaitosta, joka tuottaa energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimalaa ja siihen liittyviä vesitaloushankkeita;
  2. uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita;
  3. vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista;
  4. hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia;
  5. akkutehdasta ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.

Hankkeen täytyy ottaa myös huomioon ei merkittävää haittaa -periaate toiminnassaan.

Vihreän siirtymän kannalta tärkeiden hankkeiden etusijasta lupakäsittelyssä on laadittu ohje, joka on tarkoitettu sekä luvanhakijoille että aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Ohje sekä muuta asiaan liittyvää tietoa löytyy verkkosivuilta.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy