Julkisella sektorilla iso potentiaali vauhdittaa yritysten innovointia ja tuotekehitystä

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli, kun halutaan lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, ja siten vauhdittaa yritysten kasvua ja vientiä. Tuore opas tukee julkisia hankkijoita TKI-hankinnoissa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on ratkaiseva merkitys uuden tiedon ja osaamisen synnyttämisessä, tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Julkisen sektori tekee vuosittain yrityksiltä ostoja noin 31 miljardilla eurolla. Siksi julkiset hankkijat ovat suuressa roolissa, kun halutaan yrityksiltä uusia ratkaisuja.

– Julkisella sektorilla on mahdollisuus tukea hankinnoillaan yksityisen sektorin innovointia ja tuotekehitystä. Yritysten kynnys lähteä innovoimaan on huomattavasti matalampi, kun julkinen sektori sitoutuu mukaan. Siksi on tärkeä panostaa julkisiin innovaatiohankintoihin, joilla voidaan edesauttaa uusien ratkaisujen ja teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa, Motiva Oy:n johtava asiantuntija Eriika Autio sanoo.

Uusiin innovaatioihin ja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuu myös yritysten kasvu sekä viennin kehitys.

– Kesäkuussa julkistetussa hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen talouden vahvistaminen edellyttää merkittäviä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, vaikuttavuuden johtamisen ja hankintojen johtaja Isa-Maria Bergman Motivasta toteaa.

– On yhteiskunnan etu, että TKI-hankkeissa syntyvät uudet ratkaisut päätyvät käyttöön parantamaan julkisten palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Samalla on varmistettava markkinoiden tasapuolisuus ja hankintaprosessien oikeellisuus, huomauttaa myös Hansel Oy:n kehityspäällikkö Pekka Alahuhta.

Tuore opas tukee julkista hankkijaa TKI-hankintapolulla

KEINO-osaamiskeskuksen tehtävä on tukea ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä. Osaamiskeskus on juuri julkaissut julkisille hankijoille oppaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille.

Oppaan tavoitteena on luoda TKI-hankintapolkuja, jotka helpottavat julkisen rahoituksen hankkeissa toimivia hankeammattilaisia. Siinä käsitellään muun muassa kysymyksiä, miten julkiset hankinnat liitetään onnistuneesti kehittämishankkeisiin sekä mitä asioita tulee ottaa huomioon ja missä vaiheessa. Opas esittelee esimerkkejä, joissa on käytetty erilaisia TKI-hankintapolkuja.

– Esimerkeissä innovatiivisista hankinnoista kerrotaan, miten Helsingin seudun liikenne HSL hankki TKI-hankintana sähköbusseja koekäyttöön, millainen oli Lounais-Suomen jätehuollon matka tekstiilikierrätyksen TKI-hankkeesta kohti teollisen mittakaavan jalostuslaitosta sekä miten tehtiin Mikkelin EcoSairila kiertotalousalueen ympäristötietojärjestelmän TKI-hankinta. Monimuotoiset esimerkit osoittavat, että TKI-hankinnat sopivat hyvin erilaisiin tilanteisiin, toteaa VTT:n innovatiivisten hankintojen erikoistutkija Ville Valovirta.

TKI-hankintapolkuopas on ensimmäinen laatuaan. Opasta on tarkoitus kehittää siitä saatujen kommenttien perusteella.

Opas on luettavissa ja ladattavissa KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivuilla: https://www.hankintakeino.fi/fi/materiaalipankki/hankintaopas-tutkimus-kehittamis-ja-innovaatiohankkeille

Myöhemmin syksyllä 2023 oppaaseen ja TKI-hankintapolkuun liittyen ollaan järjestämässä kaikille avoin webinaari.

Motiva Oy

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy